เก้งหม้อ

เก้งหม้อ หรือ กวางเขาจุก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคู่จำพวกกวาง มีลักษณะคล้ายเก้งธรรมดา แต่ต่างกันเก้งหม้อจะมีขนบริเวณลำตัวที่เข้มกว่า ใบหน้ามีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกระหม่อมและโคนขามีสีเหลืองสด ด้านล่างของลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ขาทั้ง 4 ข้างมีสีดำ

เป็นที่มาของอีกชื่อสามัญที่เรียก ด้านหน้าด้านหลังมีสีขาวเห็นได้ชัดเจน หางสั้น หางด้านบนมีสีเข้ม แต่ด้านล่างมีสีขาว มีเขาเฉพาะตัวผู้

เขาของเก้งหม้อสั้นกว่าเก้งธรรมดา ผลัดเขาปีละ 1 ครั้ง มีความยาวลำตัวและหัว 88 เซนติเมตร ความยาวหาง 10 เซนติเมตร น้ำหนัก 22 กิโลกรัม

มีการกระจายพันธุ์ในภาคใต้ของพม่า, มาเลเซีย, ภาคตะวันตกและภาคใต้ของไทยเป็นเก้งที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าเหลือเพียงตัวเดียวในโลก ที่สวนสัตว์ดุสิต

แต่ปัจจุบัน ยังพอหาได้ตามป่าธรรมชาติและวัดในพรมแดนไทยพม่า ที่พระสงฆ์เลี้ยงอยู่ เก้งหม้ออาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูง บริเวณหุบเขาหรือป่าดิบชื้นใกล้แหล่งน้ำ อดน้ำได้ไม่เก่งเท่าเก้งธรรมดา ออกหาอาหารตามลำพังในช่วงเย็นหรือพลบค่ำ แต่ในบางครั้งอาจพบอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ ในฤดูผสมพันธุ์

เก้งหม้อ

เก้งหม้อ

Boiled deer or A horned deer is a mammal in the ranking of deer pairs. It looks like a normal dog. But differently, Keng Pot has a darker body hair The face is dark brown. The crown and thigh area are bright yellow. The underside of the body is light brown, the four legs are black.

This is the birthplace of another common name. The front and back are clearly white in color. The tail is short and the tail is dark in color. But below is white He only has him.

The horn of the pot is shorter than that of a normal one. It takes turns once a year and has a body and head length of 88 cm., tail length 10 cm, weight 22 kg.

It is distributed in southern Burma, Malaysia, western and southern Thailand, and is one of the rarest species in the world. I was once believed to have only one left in the world. At Dusit Zoo.

But now It can also be found in natural forests and temples in the Thai-Burma border. Where the monks raised Pot deer live in forests with high humidity. In the valley or the rain forest near the water source Not as good as a normal dog. Out foraging alone in the evening or at dusk. But sometimes they can be found in pairs or in small herds during the mating season.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ควาย

ควาย ภาษาทางการว่า กระบือ จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัวโตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง 5-8 ปี

น้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 กิโลกรัม ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงดำ (บางตัวมีสีชมพู เรียกว่า ควายเผือก) มีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัว ปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว แต่ถ้าเป็นควายตัวผู้ที่มีลักษณะดีก็จะมีคนซื้อไปเป็นพ่อพันธุ์

ควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลูกควายจะกินนมแม่จนอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน ควายจะเจริญเติบโตใช้แรงงานได้ระหว่างอายุ 2.5-3 ปี ช่วงที่ใช้งานได้เต็มที่ คือระหว่างอายุ 6-9 ปี

ควายแต่ละตัวจะใช้งานได้จนอายุย่างเข้า 20 ปี อายุควายโดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 25 ปี แยกได้เป็นสองกลุ่มคือควายป่า และควายบ้าน และควายบ้านนั้นก็แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ควายปลัก (Swamp buffalo) ควายแม่น้ำ (River buffalo) ทั้งสองชนิดจัดอยู่ในวงศ์ สกุล

ควาย

Buffalo , the official language that buffalo is classified as a phylum. Mammals have four legs, hoofed feet, similar in size to an adult cow between the ages of 5-8.

Average adult male weight is 520-560 kg. Female average is about 360-440 kg. Male is slightly larger than female. Have gray to black skin (Some are pink, called the albino buffalo) has a distinctive horn. The end of the mountain is curved in a crescent-shaped circle. But if it is a good-looking male buffalo, it will be bought as a breeder.

Buffalo is a mammal. Baby buffalo will be breastfed until they are about 1 year and 6 months old. Buffalo will grow and use labor between the ages of 2.5-3 years. Ie between the ages of 6-9.

Each buffalo is active until the age of 20 years. The average age of buffalo is about 25 years. The buffalo can be divided into two groups: wild and domestic buffalo. Both types of river buffalo belong to the family family.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

สลอธ

สลอธ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางในวงศ์สลอธสองนิ้วเท้า (Megalonychidae) และสลอธสามนิ้วเท้า (Bradypodidae) จำแนกเป็นหกสปีชีส์

สลอธอยู่ในอันดับ Pilosa และมีความสัมพันธ์กับตัวกินมด มีชุดกรงเล็บที่ทำหน้าที่พิเศษคล้ายกัน สลอธเท่าที่มีอยู่เป็นสัตว์อาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้

ขึ้นชื่อว่าเคลื่อนที่ช้า อันเป็นที่มาของชื่อ “sloth” สปีชีส์สลอธที่สูญพันธุ์แล้วมีสลอธน้ำบางชนิดและสลอธบกอีกหลายชนิด

บางชนิดมีขนาดเท่าช้าง ซึ่งสลอธที่มีขนาดเท่าช้าง เป็นสลอธในยุคเมื่อนานมาแล้วกว่า 11,000 ปีก่อน อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลัก ใน 1 วัน สลอธจะใช้เวลาในการนอนกว่า 20 ชม. กิจวัตรต่างๆ ทั้งกิน นอน สืบพันธุ์ เลี้ยงลูก สลอธก็จะเลี้ยงอยู่บนต้นไม้

อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลัก ใน 1 วัน สลอธจะใช้เวลาในการนอนกว่า 20 ชม. กิจวัตรต่างๆ ทั้งกิน นอน สืบพันธุ์ เลี้ยงลูก สลอธก็จะเลี้ยงอยู่บนต้นไม้

ความเร็วของสลอธปกติจะเคลื่อนที่ได้เพียง 15 – 30 เซนติเมตร ต่อ นาที หากมีภัยอันตรายสลอธสามารถเร่งความเร็วได้ถึง 4.5 เมตรต่อนาที

สลอธ

สลอธ

Sloth is a medium-sized mammal in the family of two-toed sloths. (Megalonychidae) and the three-footed sloth. (Bradypodidae) Classified into six species.

Sloths are ranked in Pilosa and are related to ant eaters. There is a set of claws that perform a similar special function. The only sloths that exist are tree-dwelling animals in the forests of Central and South America.

Reputed to move slowly. As the name suggests “sloth”, the extinct sloth species includes some water sloths and many other sloths.

Some species are the size of an elephant. Which sloths are the size of an elephant It was a sloth in the age of more than 11,000 years ago, living mainly on trees, in 1 day the sloth spent more than 20 hours sleeping. On the tree

Living mainly in trees for a day, sloths spend more than 20 hours of sleep, and routine eating, sleeping, and breeding, and sloths are raised on trees.

The speed of sloths normally travels only 15 – 30 centimeters per minute. In the event of danger, sloths can accelerate to 4.5 meters per minute.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ฟาน

ฟาน เป็นกวางขนาดกลางและเล็กจำพวกหนึ่ง ที่อยู่ในวงศ์ย่อย Muntiacinae กระจายพันธุ์อยู่ตั้งแต่อนุทวีปอินเดีย, ประเทศจีนทางตอนใต้ไปจนถึงภูมิภาคอินโดจีน และเกาะต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

มีรูปร่างโดยรวมคือ มีขนตามลำตัวสีน้ำตาล อาจมีสีอื่นผสมแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิด เขามีขนาดเล็กกว่ากวางในสกุลอื่น ใต้ตามีต่อมน้ำตาเห็นได้ชัดเจน เป็นเส้นสีดำเป็นร่องยาว ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีเขี้ยวงอกออกมาจากมุมปาก หางมีขนาดสั้น เวลาตกใจจะร้องว่า “เอิ๊บ ๆ”

เก้งเป็นกวางที่หากินในสภาพภูมิประเทศได้หลากหลาย ทั้งป่าดิบ ทุ่งหญ้า และพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมหรือถูกแผ้วถาง เมื่อยังเป็นวัยอ่อนจะมีจุดสีขาวกระจายอยู่ตามลำตัวเหมือนกวางในสกุล

ในปัจจุบันพบประมาณ 10 ชนิด มีเพียงสกุลเดียว คือ Muntiacus ซึ่งหลายชนิดเป็นสัตว์ที่หายากและมีข้อมูลทางวิชาการอยู่ไม่มาก บางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว

ฟาน

Phan is a type of small and medium deer. Within the subfamily Muntiacinae spread from the Indian subcontinent, southern China to the Indochina region and the islands of the Philippines and Indonesia.

There is an overall shape. Has brown hair on the body There may be different combinations of colors depending on the type. He’s smaller than other genus deer. Under the eyes, there are clearly visible lacrimal glands. A long black line Male when it is fully grown, fangs will grow out of the corners of the mouth. The tail is short. When you panic, you will cry “Oh my”.

The deer is a deer that feeds on a wide variety of terrain, including evergreen forests, grasslands, and in degraded or cleared areas. When young, white spots spread around the body like deer in the genus.

At present, about 10 species are found, the only one is Muntiacus, many of which are rare and don’t have much academic information. Some species are on the verge of extinction.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

กิ้งก่า

กิ้งก่า เป็นสัตว์เลื้อยคลานในอันดับย่อย Lacertilia หรือ Sauria ในอันดับใหญ่ Squamata หรือ อันดับกิ้งก่าและงู โดยสัตว์ในอันดับนี้รวมถึงงูที่อยู่ในอันดับย่อย Serpentes ด้วย เหตุที่จัดอยู่ในอันดับเดียวกันเพราะมีลักษณะร่วมบางประการมากถึง 70 อย่าง

โดยทั่วไปแล้วกิ้งก่ามี 4 ขา มีเกล็ดปกคลุมลำตัว แต่บางสกุลหรือบางชนิดก็ไม่มีขาหรือมีแต่ก็เล็กมากจนสังเกตได้ยาก เช่น จิ้งเหลนด้วง ในวงศ์จิ้งเหลน (Scincidae) หรือในวงศ์ Amphisbaenidae

กิ้งก่าโดยมากแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อ โดยจะกินแมลงและสัตว์ขาปล้องเป็นหลัก แต่สำหรับในวงศ์ที่มีขนาดใหญ่ จะกินสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วย แต่ขณะที่บางชนิด เช่น อีกัวน่าเขียว (Iguana iguana) ที่พบในอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้ กินพืชและผักเป็นอาหารหลัก

กิ้งก่าพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกมุมโลก ยกเว้นในบริเวณอาร์กติก แถบขั้วโลกเหนือและทวีปแอนตาร์กติกา แถบขั้วโลกใต้ มีขนาดแตกต่างกันมากตั้งแต่เพียงไม่กี่เซนติเมตร จนถึงเกือบ 3 เมตร ในมังกรโคโมโด

กิ้งก่า

กิ้งก่า

Lizards are the largest reptiles in the Lacertilia or Sauria, Squamata, or Lizards and Snakes. The animals in this ranking include snakes in the sub-ranking Serpentes because they are ranked the same because they share up to 70 of their characteristics.

In general, lizards have four legs, covered with scales. However, some genera or species do not have legs or are so small that they are hard to notice, such as the skink (Scincidae) or the Amphisbaenidae.

Lizards are mostly carnivores. It will mainly eat insects and arthropods. But for a large family Will also eat vertebrates But while some species, such as the green iguana (Iguana iguana), are found in Central and South America. Eats plants and vegetables as their staple food.

Chameleon species are found all over the world. Except in the Arctic. North Pole and Antarctica South Pole They vary greatly in size, from a few centimeters to almost three meters in Komodo dragons.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

อูฐ

อูฐ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสกุล Camelus จัดอยู่ในวงศ์ Camelidae เป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูง สามารถอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารหรือน้ำเลย 2 สัปดาห์ เพราะมีไขมันสะสมไว้ในหนอกและร่างกายเก็บรักษาน้ำได้เป็นอย่างดี

สามารถอยู่ในที่ทุรกันดารเช่นทะเลทรายได้เป็นอย่างดี กินอาหารประเภทใบไม้ในทะเลทราย ตัวโตเต็มที่มีความสูงถึงบ่าประมาณ 1.85 เมตร และหนอกสูงอีก 75 เซนติเมตร ความสามารถ วิ่งได้เร็ว 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เดินด้วยความเร็วคงที่ประมาณ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบกน้ำหนักได้ 150-200 กิโลกรัม อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงได้จาก 35 องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนมาเป็น 41 องศาเซลเซียสในตอนกลางวัน ปัจจุบันสัตว์ในตระกูลอูฐได้ถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจในบางประเทศ แต่ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เป็นอาหาร ตัดขน รีดนม และใช้เนื้อเพื่อบริโภค

นักวิทยาศาสตร์พบชิ้นส่วนกระดูกของอูฐบนเกาะของประเทศแคนาดาในเขตอาร์กติก อยู่ในพื้นที่ไกลกว่าจุดเหนือสุดของโลกที่เคยพบฟอสซิลอูฐก่อนหน้านี้ 750 กิโลเมตร แต่นั่นก็เป็นเวลา 3.5 ล้านปีมาแล้ว มีการพบเศษซากกระดูกของอูฐในเกาะเอลเลสเมียร์ ของประเทศแคนาดา

อูฐ

อูฐ

Camel is a mammal belonging to the genus Camelus, belonging to the Camelidae family. Able to live for 2 weeks without food or water due to the accumulation of fat in the body and the body retains water very well.

Can be in the backcountry, such as a desert, as well. Eat leaf foods in the desert. The mature body is about 1.85 meters tall and 75 centimeters tall and can run at speeds of 65 kilometers per hour.

Walk at a constant speed of about 40 kilometers per hour. Carrying a weight of 150-200 kg, body temperature changes from 35 degrees Celsius at night to 41 degrees Celsius during the day Nowadays, camel species are used as economic animals in some countries. Rather, they are used in a variety of ways: as food, grooming, milking and using meat for consumption.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

เสือโคร่งขาว

เสือโคร่งขาว เป็นลักษณะพิเศษประการหนึ่งของเสือโคร่ง ที่เป็นโดยมากในชนิดย่อย เสือโคร่งเบงกอล เป็นลักษณะพิเศษประการหนึ่งของเสือโคร่ง ที่เป็นโดยมากในชนิดย่อย เสือโคร่งเบงกอล

เสือโคร่งขาวเบงกอล ตัวแรกที่มีประวัติบันทึกไว้ในธรรมชาติ พบที่ประเทศอินเดีย ในรอบ 100 ปี พบเพียง 12 ตัวเท่านั้น

ปัจจุบันพบได้น้อยมากในธรรมชาติ และด้วยความโดดเด่นในสีผิวจึงนิยมแสดงไว้ตามสวนสัตว์ต่าง ๆ มีการนำไปเพาะเลี้ยงในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จนมีแพร่ขยายพันธุ์ออกลูกในที่เลี้ยง

ปัจจุบันมีเสือโคร่งขาวประมาณ 200 ตัว ส่วนใหญ่อยู่ตามสวนสัตว์ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

เสือโคร่งขาวเบงกอลในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่านำเข้าจากสวนสัตว์ต่างประเทศ ซึ่งเสือขาวนี้จะจัดแสดงในสวนสัตว์ดุสิต, สวนสัตว์เชียงใหม่, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนสัตว์สงขลา, สวนสัตว์ชัยภูมิสตาร์ไทเกอร์, เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี, สวนสัตว์เขาสวนกวาง, อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา, ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ,สวนสัตว์อุบลราชธานี และ สวนสัตว์บึงฉวาก

เสือโคร่งขาว

เสือโคร่งขาว

White tiger is one of the characteristics of the white tiger. That is predominantly in the subspecies Bengal Tiger Is one of the special characteristics of the tiger That is predominantly in the subspecies Bengal Tiger.

White Bengal tiger The first with a history recorded in nature Found in India in the past 100 years, found only 12 of them.

It is now very rare in nature. And due to its distinctive skin color, it is popular in zoos and is cultured in foreign countries such as the United States, until the brood is reproduced in farms.

There are currently around 200 white tigers, most of them in zoos around the world including Thailand.

Bengal white tigers in Thailand are wild animals imported from foreign zoos. This white tiger will be exhibited in Dusit Zoo, Chiang Mai Zoo, Khao Kheow Open Zoo, Songkhla Zoo, Chaiyaphum Star Tiger Zoo, Chiang Mai Night Safari, Khao Suan Kwang Zoo, Million Years Stone Park and Farm. Pattaya Crocodile, Samut Prakan Crocodile Farm, Ubon Ratchathani Zoo and Bueng Chawak Zoo

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

สิงโต

สิงโต จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมว สิงโตมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera leo มีขนาดลำตัวใหญ่ ขนาดไล่เลี่ยกับเสือโคร่งทั่วไป

เป็นสัตว์ในสกุล Panthera เหมือนกัน จัดเป็นสัตว์ในวงศ์ Felidae ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองมาจากเสือโคร่งไซบีเรีย (P. t. altaica) พื้นลำตัวสีน้ำตาล ไม่มีลาย ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู่ ชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง มีน้ำหนักประมาณ 250 กิโลกรัม

ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า มักทำหน้าที่ล่าเหยื่อ มีน้ำหนักประมาณ 180 กิโลกรัม (400 ปอนด์) มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย ในป่าธรรมชาติ สิงโตมีอายุขัยประมาณ 10-14 ปี ส่วนสิงโตที่อยู่ในกรงเลี้ยงมีอายุยืนถึง 20 ปี

สิงโตเป็นสปีชีส์ในสกุล Panthera และเป็นญาติใกล้ชิดกับสปีชีส์อื่นในสกุลเดียวกันคือ: เสือโคร่ง เสือจากัวร์ และเสือดาว Panthera leo มีวิวัฒนาการในทวีปแอฟริการะหว่าง 1ล้านถึง 800,000 ปีมาแล้ว

สิงโต

สิงโต

Lions are classified in the vertebrate phylum. The mammals belong to the family Felidae, which is the same family as cats. The lion is scientifically known as the Panthera leo. The size is similar to that of other tigers.

It is also the Panthera family, the largest of the Felidae family, after the Siberian tiger (P. t. altaica). The body is brown with no stripes. long The tail feathers are tassels. Likes to live in a herd in the open field It weighs approximately 250 kg.

Female is smaller than Often serves to hunt prey It weighs about 180 kilograms (400 pounds). Native to Africa and India. In the natural forest Lions live around 10-14 years while caged lions live up to 20.

The lion is a species of the genus Panthera and is a close relative of other species in the same genus: the tiger, the jaguar, and the panthera leo, evolving in Africa between 1 million and 800,000 years. I have arrived.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

เสือชีตาห์

เสือชีตาห์ เป็นเสือเล็กชนิดหนึ่ง มันไม่ใช่เสือเนื่องจากไม่สามารถส่งเสียงคำรามได้ แต่จากรูปร่างภายนอก ทำให้นิยมเรียกกันว่า เสือชีตาห์ เสือชีตาห์มีที่อยู่อาศัยในทุ่งหญ้าสะวันนา เป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วมากวิ่งได้เร็วประมาณ 110–120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จัดเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก เป็นผลมาจากความสามารถในการโค้งงอของกระดูกสันหลังในการเคลื่อนที่และเมื่อพุ่งตัวกระดูกสันหลังจะเหยียดออก ปัจจุบันเสือชีตาห์ลดจำนวนลงในทวีปเอเชียเหลืออยู่แค่ในอิหร่านไม่เกิน 20 ตัว ส่วนในแอฟริกาประมาณการว่าเหลืออยู่ราว 4,000 ตัวเท่านั้น

เสือชีตาห์มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acinonyx jubatus และจัดเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Acinonyx ที่ยังสืบเผ่าพันธุ์จนถึงปัจจุบัน[3] เนื่องจากเสือชีตาห์ชนิดอื่น ๆ นั้นได้สูญพันธุ์ไปหมดในยุคน้ำแข็งสุดท้าย จึงทำให้สายพันธุ์กรรมของเสือชีตาห์ทั้งหมดในปัจจุบันใกล้ชิดกันมาก

คำว่า “ชีตาห์” แผลงมาจากคำภาษาฮินดีว่า จีตา (चीता) แผลงมาจากคำภาษาสันสกฤตว่า จิตรกายะ อีกทอดหนึ่ง

เสือชีตาห์

A cheetah is a kind of small tiger. It was not a tiger as it was unable to roar. But from outside shape It is popularly called the cheetah. The cheetah has a habitat in the savannah. It is a very fast animal that can run at a speed of 110–120 kilometers per hour.

It is considered the fastest land animal in the world. It is the result of the ability to bend the spine in motion and when tending, the spine is stretched. Currently, the number of cheetahs has declined in Asia, with no more than 20 in Iran, while in Africa it is estimated that there are around 4,000.

The cheetah is scientifically known as Acinonyx jubatus and is the only species in the genus Acinonyx that has been reproduced to date [3]. Exhausted in the last ice age Thus keeping all the cheetahs’ karma species very close today.

The word “cheetah” comes from the Hindi word jeetah (चीता) [5], which is a variation of the Sanskrit word chitragaya.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

แมวป่า

แมวป่า เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเสือขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ Felidae มีรูปร่างคล้ายแมวบ้าน มีลักษณะเด่นคือ มีหูแหลมยาวเป็นรูปสามเหลี่ยม และมีกระจุกขนยื่นออกมาจากปลายใบหูแลดูคล้ายกระต่าย จึงเป็นที่มาของชื่อสามัญว่า “เสือกระต่าย”

มีขายาว หางสั้นมีลายสีเข้มสลับเป็นปล้อง ๆ ขนปลายหางมีสีดำตามลำตัวมีสีน้ำตาลเหลือง บริเวณหลังมีสีน้ำตาลเข้ม สีขนบริเวณท้องจะอ่อนกว่าลำตัว

แมวป่านับเป็นเสือในสกุล Felis ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความยาวลำตัวและหัว 50–56 เซนติเมตร ความยาวหาง 26–31 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 4–6 กิโลกรัม

มีการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางมาก ตั้งแต่ภาคเหนือของทวีปแอฟริกาจรดเอเชียตะวันออก พบในภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย, คูเวต, อิรัก, อิหร่าน, จอร์แดน, ภาคตะวันออกของตุรกี, อิสราเอล, ปากีสถาน,

มักอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ หรือป่าเต็งรังที่ไม่รกชัฏนัก จับสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยบนพื้นดินกินเป็นอาหาร เช่น กระต่ายป่า, กบ, หนู, กิ้งก่า หรือนกที่อาศัยอยู่บนพื้นดินกินเป็นอาหารหลัก

แมวป่า

แมวป่า

Wild cats are small tigers, belonging to the Felidae family. They look like domestic cats. There is a distinctive feature It has long pointed ears that are triangular. And a tuft of fur protruding from the tip of the ear, looking like a rabbit It is the origin of the common name that “Tiger Garlic”

It has long legs, short tail, dark stripes alternating in segments, and the tail feathers are black, and the body is yellow-brown. The latter area is dark brown. Hair color on the abdomen is lighter than the body.


The wild cat is the largest tiger in the genus Felis. Its body and head length is 50–56 centimeters, tail length is 26–31 centimeters and weighs 4–6 kilograms.

There is a very wide distribution. From the North of Africa to East Asia. Found in eastern Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Iran, Jordan, Eastern Turkey, Israel, Pakistan,

It lives in dry evergreen, mixed deciduous, or less overgrown deciduous forests. Catch small, land-dwelling animals such as wild rabbits, frogs, rodents, lizards, or ground-dwelling birds.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส