ช้างแอฟริกา

ช้างแอฟริกา เป็นช้างสกุลหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา จากหลักฐานฟอสซิลที่ค้นพบทำให้ทราบว่า ช้างแอฟริกาอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกามาตั้งแต่ยุคไพลสโตซีน

แต่เดิมนั้นช้างแอฟริกาถูกจัดให้มีเพียงชนิดเดียว คือ Loxodonta africana และที่เหลือก็เป็นชนิดย่อยซึ่งกันและกัน แต่ในปี ค.ศ. 2001 เริ่มมีนักวิทยาศาสตร์บางคนสังเกตเห็นถึงความแตกต่าง

มีการถกเถียงกันเป็นระยะเวลานานนับทศวรรษ จนกระทั่งได้ข้อสรุปในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาด้านพันธุกรรมดีเอ็นเอ ในนิวเคลียสของสัตว์ตระกูลช้าง พบว่าเป็นคนละชนิดกันอย่างแน่นอน

แต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่าทั้ง 2 ชนิดนั้นเดิมเคยเป็นชนิดเดียวกันมาก่อน แต่ได้แยกสายวิวัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อ 2.6-5.6 ล้านปีที่แล้ว

โดยเชื่อว่า มีการถ่ายทอดยีนระหว่างประชากรกันได้ แต่เมื่อช้างเอเชียวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาและแพร่กระจายพันธุ์ไปทั่วทวีปแอฟริกา แต่ต่อมาก็ได้สูญพันธุ์หมด ประชากรช้างแอฟริกาแท้ ๆ ก็ถูกตัดขาดออกจากกัน

ช้างแอฟริกา

ช้างแอฟริกา

African elephant is a genus of elephants. living in Africa From the fossil evidence discovered that African elephants have lived in Africa since the Pleistocene.

There has been debate for decades. Until a conclusion was reached in 2010 as a result of DNA genetic studies. in the nucleus of the elephant family It was found that they were definitely different types.

But there is an assumption that the two species were originally the same species. but has separated the evolutionary line from 2.6-5.6 million years ago.

Believe that Genes can be passed between populations. But when Asian elephants evolved and spread throughout Africa. but later became extinct. The real African elephant population was cut off from each other.

African elephants as a whole They are much larger than Asian elephants. The male is approximately 3.64 meters (12 feet) standing from the shoulder. and weighs approximately 5,455 kg

Albatross can live up to 60 years but breed so slowly that they are at risk of extinction within the next century. Its major threat is the yearly fishing tackle. Over 100,000 albatross have died from millions of fishing lines. to catch tuna

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

แรดแอฟฟริกา

แรดแอฟฟริกา เป็นสัตว์อยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อันดับสัตว์กีบคี่ ในวงศ์ Rhinocerotidae แรดถือว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ อาจเรียกได้ว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองจากช้างก็ว่าได้ เพราะแรดอาจมีขนาดยาวได้ถึง 3.6-5 เมตร ความสูงของไหล่ 1.6-2 เมตร น้ำหนัก 2.3-3.6 ตัน

แรดมีรูปร่างโดยทั่วไปคือ ตาเล็ก ปากงุ้มเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม มีหนังที่หนามาก ในบางชนิดอาจเห็นเป็นชั้นคล้ายเกราะ และมีลักษณะเด่นที่สุด คือ เขาบริเวณสันจมูกที่งอกแหลมยื่นยาวอกมา

ใช้เป็นอาวุธในการพุ่งชนป้องกันตัว ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว นอของแรดนับว่าเป็นเขา (horn) อย่างหนึ่ง แต่เป็นเขาที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนกลาง นอแรดทำมาจากเคราติน

เป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบหลักของขน ผม และเล็บ โดยนอแรดไม่ได้เกิดจากขนที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นตามที่เข้าใจผิดกัน นอแรดอาจยาวได้ถึง 1.5 เมตร แรดโดยทั่วไปจะมีนอ 2 นอ แต่บางชนิดจะมีเพียงนอเดียว

แรดแอฟฟริกา

แรดแอฟฟริกา

African rhinoceros is a member of the spinal phylum. mammal class Order of odd hoofed animals in the family Rhinocerotidae. Rhinos are considered large animals. It can be said to be the largest land animal after elephant. The rhinoceros can be 3.6-5 meters long, 1.6-2 meters shoulder height, 2.3-3.6 tons weight.

The rhinoceros has a typical shape: small eyes, triangular or square beak. have very thick leather In some species may be seen as a layer like armor. And the most distinctive feature is the horn at the ridge of the nose that protrudes from the chest.

Used as a weapon in self defense which in fact A rhino’s horn is considered a horn, but it is a boneless horn at its core. Rhino horns are made from keratin.

It is a protein that makes up the main building blocks of fur, hair and nails. Rhino horns can be up to 1.5 meters long. Rhinos generally have two horns, but some species have only one.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ไฮดรา

ไฮดรา เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ลำตัวยาวประมาณ 0.5-1 นิ้ว มันขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ สามารถพบได้ในแหล่งน้ำนิ่ง อาศัยอยู่ตามคูน้ำหรือบ่อน้ำ ซึ่งไม่มีระบบอวัยวะที่ซับซ้อนในร่างกาย

ไฮดราอยู่ในสกุลเดียวกับแมงกะพรุนแต่มีขนาด ตัวเล็กกว่าแมงกะพรุนมาก โดยเฉพาะตัวของไฮดรานั้นใสจนสังเกตได้ยากและมองเห็นด้วยตาเปล่า

มีรูปทรงกระบอกยาว มีความสมมาตรในแนวรัศมี ปลายด้านหนึ่งประกอบด้วยหนวดบาง ๆ ที่ล้อมรอบปาก ไฮดราใช้หนวดมัดอาหารเข้าไปในช่อง ปากเพื่อเข้าสู่ช่องว่างภายในร่างกาย อาหารของไฮดรา คือ ไรน้ำ (Daphia) หรือไรเด็ก (Cyclops) และคว้าอาหาร

หนวดของไฮดราบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นเข็มพิษเมื่อไฮดราต้องการล่าเหยื่อ หรือทำลายศัตรูจะใช้หนวดป้องกันตัวเอง โดยใช้หนวดดึงเข็มพิษให้ตึงแต่เข็มพิษของไฮดรา มันไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดของมนุษย์ได้อย่างไร?

ร่างกายของไฮดราบางครั้งพบว่ามีปุ่มเล็กๆ ยื่นออกไปตามด้านข้างของร่างกาย ที่เรียกกันทั่วไปว่าดอกตูม หน่อเหล่านี้สามารถหลุดออกมาและพัฒนาเป็นไฮดราใหม่ได้ วิธีการสืบพันธุ์นี้เรียกว่าการแตกหน่อ แต่ไฮดรามีอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย (อัณฑะ) ซึ่งเป็นปมเล็กๆ ที่ส่วนบนของร่างกาย และมีอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง (Ovary) ซึ่งเป็นปุ่มเล็ก ๆ ที่ด้านล่างสำหรับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่นกัน

ไฮดรา

Hydra is a type of aquatic animal. The body is about 0.5-1 inches long. It is propagated by budding. can be found in still water bodies live in ditches or wells which has no complex organ systems in the body.

Hydra are in the same genus as jellyfish but in size. Much smaller than jellyfish Hydra’s body, in particular, is so clear that it’s hard to see and can be seen with the naked eye.

It has a long cylindrical shape. have radial symmetry One end consists of a thin tentacle that surrounds the mouth. Hydra uses tentacles to tie food into the channel. the mouth to enter the space inside the body Hydra’s food is water mites (Daphia) or baby mites (Cyclops) and grabs food.

Some of the Hydra’s tentacles turn into poisonous spikes when the Hydra wants to hunt their prey. Or destroy enemies to use tentacles to protect themselves. Using the tentacles to pull the poison needle taut, but the hydra’s poison needle. How could it not cause human pain?

Hydra’s body is sometimes found with tiny buttons. protruding along the side of the body commonly known as flower buds These shoots can come off and develop into new hydra. This method of reproduction is called budding. But Hydra has a male reproductive organ (testicle), which is a small nodule. on the upper part of the body And there is also the female reproductive organ (ovary), which is a small button at the bottom for sexual reproduction as well.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ไฮยีนา

ไฮยีนา สามารถแบ่งออกเป็น 25 จำพวก หลายสายพันธุ์ แต่ตอนนี้มีเพียง 4 สายพันธุ์และ 3 สกุลเท่านั้นที่กระจายไปทั่วแอฟริกาและบางส่วนของภูมิภาคอาหรับและอินเดีย ไฮยีน่ามีรูปร่างเหมือนสุนัข มีขนหยาบหนาสีน้ำตาลอมเทา มีลวดลายและจุดที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภท และมีหางยาวประมาณ 18 นิ้ว หัวไหล่กว้าง ไหล่สูงกว่าขาหลังมาก และมีกรามที่แข็งแรงมากทำให้เป็นสัตว์ประเภทที่กัดแรงมาก

ไฮยีน่ามักจะรวบรวมเหยื่อโดยมีผู้หญิงเป็นผู้นำฝูง ไฮยีน่าเพศเมียมีองคชาตที่สามารถขยายให้ใหญ่เท่าองคชาตของผู้ชายได้ ข้อใดมีอวัยวะเพศเหมือนผู้ชาย จะสามารถเข้ากลุ่มผู้หญิงได้ดี ไฮยีน่าเพศเมียที่ไม่มีอวัยวะเพศชายจะถูกไล่ออกจากกลุ่มผู้หญิง

และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการมีกลุ่มไฮยีน่าที่สามารถวิ่งได้ถึง 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไฮยีน่าเพศเมียค่อนข้างก้าวร้าว มีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ เพราะมันจะเป็นการดูแลของลูก เพราะตัวผู้สามารถทำร้ายและกินไฮยีน่าแรกเกิดเป็นอาหารได้

ไฮยีน่าออกงานตอนกลางคืน ในระหว่างวันเขานอนในโพรงหรือซอกหิน จะคลอดลูกในโพรง โดยให้กำเนิดลูกครั้งละประมาณ 1-2 ตัว บางครั้งถึง 4 ตัว โดยที่ตัวอ่อนยังไม่สามารถลืมตาและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ไฮยีนา

Hyenas are mammals in the carnivore order. using the family name Hyaenidae

Hyenas are similar in appearance and overall to a dog or a wolf. This is a carnivore belonging to the family Canidae, but hyenas are not dogs. but is an animal that is in its own family separately It is in the suborder Feliformia, which is closer to the family of tigers and cats and the families of civets and civets.

Hyenas can be divided into 25 genera, many species, but now only 4 species and 3 genera are distributed throughout Africa and parts of the Arab and Indian regions. Hyenas are shaped like dogs.

Hyenas tend to gather for prey with the female leading the pack. Female hyenas have genitalia that can be enlarged to the size of the male genitalia. Which one has a genitalia similar to that of a male? will be able to enter the female group well Female hyenas without male genitalia are expelled from the female group.

and cannot take advantage of having a group Hyenas can run up to 65 kilometers per hour. quite aggressive Female hyenas are larger than males. Because it will be the care of the child Because the male can harm and eat the newborn hyena as food.

Hyenas are active at night. During the day, he sleeps in burrows or crevices of rocks. will give birth and raise children in the burrow By giving birth to about 1-2 chicks at a time, sometimes up to 4, with the embryo still unable to open its eyes and unable to help itself.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ไก่งวง

ไก่งวง เป็นนกที่บินไม่ได้ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา (Phasianidae) จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Meleagridinae สกุล Meleagris

มีปากสั้นเรียวบาง บริเวณหัวบางส่วนและลำคอไม่มีขนที่เห็นชัด แต่มีหนังย่น ๆ และตุ่มคล้ายหูด ขนหางมี 28-30 เส้น แพนหางชี้ตั้งขึ้น ขายาว ลักษณะนิ้วตีนเหมือนกับไก่ในวงศ์ Phasianidae ตัวผู้มีเดือย ขนตามลำตัวเป็นเงา

ในสหรัฐอเมริกา ชาวคริสต์นิยมรับประทานไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้า ไก่งวง มีขนาดใหญ่กว่าไก่ทั่วไป ในการประกอบอาหาร นิยมยัดไส้นานาชนิด แล้วนำไปปรุงแต่งอาหาร

ไก่งวงดั้งเดิมเป็นไก่ป่า ที่พบ ๒ ชนิด คือ Meleagris gallopavo พบบริเวณตอนเหนือและตอนกลางของทวีปอเมริกา และ Agriocharis ocellata พบบริเวณประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลางตอนเหนือ ลักษณะของไก่งวงป่า ตัวผู้จะมีน้ำหนัก ๒๒-๒๗ กิโลกรัม

ไก่งวง

ไก่งวง

A turkey is a type of flightless bird. It is in the pheasant and quail family. (Phasianidae) are classified in the subfamily. Meleagridinae genus Meleagris

I have a short and thin mouth. Some of the head and neck have no obvious hairs, but have wrinkled skin and a wart-like bump. The tail feathers are 28-30 lines, pointing upward, and long legs, paws like chickens in the Phasianidae family. Shiny body hair.

In the United States Christians prefer to eat the turkey on Thanksgiving, the turkey is larger than regular chicken. In cooking Popular stuffed with various kinds. And then use it to flavor the food.

In the US, Christians prefer to eat the turkey on Thanksgiving, the turkey is larger than regular chicken. In cooking Popular stuffed with various kinds. And then use it to flavor the food.

The original turkey is two species of wild fowl, Meleagris gallopavo, found in northern and central America, and Agriocharis ocellata, found in Mexico and northern Central America. Characteristics of wild turkeys Males will weigh 22-27 kg.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

เม่นโลกเก่า

เม่นโลกเก่า มีลักษณะทั่วไปตัวยาวเต็มที่ประมาณ 2 ฟุต หรือ 2 ฟุตครึ่ง ขาสั้น มีลักษณะเด่น คือ มีขนที่บริเวณหลังและช่วงท้ายลำตัวแข็งยาวเป็นหนามมีลายสลับสีขาวดำ บางอันอาจยาวได้ถึง 1 ฟุต

ปลายแหลมเหมือนปลายหอกหรือลูกศร ซึ่งเอาไว้ป้องกันตัวจากศัตรูที่รุกราน ซึ่งทำให้แผลอักเสบติดเชื้อได้ เป็นสัตว์ที่หากินและอยู่อาศัยเพียงลำพังตัวเดียวหรือไม่ก็อยู่เป็นคู่ หากินในเวลากลางคืน กลางวันจะนอนหลับพักผ่อนในโพรงดินที่ขุดขึ้นมาเอง หากินรากพืชหรือผลไม้

เป็นอาหารหลัก ถ้าถูกคุกคาม เม่นจะวิ่งหนี ถ้าหากจวนตัวเมื่อไหร่จะหยุดและพองขน พร้อมกับสั่นขนให้เกิดเสียงสั่นซ่า พร้อมกับกระทืบเท้าลงพื้นดินเป็นการขู่ หากยังไม่หยุดคุกคาม เม่นจะหยุดกะทันหัน

บางครั้งอาจจะถอยหลังวิ่งเข้าหา ซึ่งขนแหลมเหล่านี้จะปักลงไปในเนื้อของผู้รุกราน ทำให้เกิดความเจ็บปวดมาก ซึ่งแม้แต่สัตว์ใหญ่อย่าง สิงโต หากโดนขนหนามเหล่านี้แทงเข้าถูกอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ หรือปอด ทำให้ถึงแก่ความตายได้

เม่นโลกเก่า

เม่นโลกเก่า

Old-world hedgehog is common, about 2 feet or 2 and a half feet long, with short legs, characterized by hairs on the back and at the end of the body, hard, spiny, with alternating stripes. Black and white Some can be up to 1 foot long.

A pointed tip like the tip of a spear or an arrow. Which is to protect yourself from enemies that invade Which can cause inflammation and infection They are either living or living alone or in pairs. Living at night During the day, they will sleep and rest in a burrow that has been dug themselves. Living on the roots of plants or fruits.

It is a staple food. If threatened, the hedgehog will run away. If it is imminent when will it stop and bristle? Along with shaking the fur to make a trembling sound With his feet stomping on the ground as a threat If the threat hasn’t stopped The hedgehog will stop suddenly.

Sometimes may go back and run towards Which these spikes will be pinned into the meat of the invaders Causing a lot of pain Even large animals like lions, if these spiny hairs are stabbed into vital organs such as the heart or lungs, can lead to death.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

กระต่าย

กระต่าย เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อันดับกระต่าย กระต่ายแม้จะมีฟันแทะเหมือนกับอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) แต่ถูกจัดออกมาเป็นอันดับต่างหาก เนื่องมีจำนวนฟันที่ไม่เท่ากัน เพราะกระต่ายมีฟันแทะที่ขากรรไกรบน 20 แถว เรียงซ้อนกันแถวละ 20 ซี่

ฟันกรามบนข้างละ 6 ซี่ และฟันกรามล่างข้างละ 5 ซี่ เมื่อเวลาเคี้ยวอาหาร กระต่ายจะใช้ฟันทั้ง 2 ด้านเคี้ยวสลับกันไป ต่างจากสัตว์ฟันแทะโดยทั่วไปที่เคี้ยวเคลื่อนหน้าเคลื่อนหลัง

ฟันกระต่ายจะยาวขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ย 10-12 gm. ต่อเดือน ดังนั้นกระต่ายจึงต้องมีการลับฟันเป็นประจำ โดยการกินหญ้าแห้ง อีกทั้งยังต้องการไฟเบอร์ในการขับเคลื่อนอาหารภายในลำไส้อีกด้วย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก มีขนปุกปุยทั่วลำตัว มีหางกลมสั้น มีใบหูยาวเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น ซึ่งวิวัฒนาการมาใช้สำหรับฟังเสียงได้เป็นอย่างดี และยังมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีมาก

กระต่าย

กระต่าย

Rabbit are animals that are classified in the phylum. Vertebrates. Mammal class Rabbit rank Rabbits, although they have rodents like Rodentia, are ranked separately. Because they have an unequal number of teeth Because rabbits have 20 rows of rodents on their upper jaw, 20 teeth each.

Six teeth on each of my upper molars and 5 on each of my lower molars when chewing food. Rabbits use teeth on both sides to chew alternately. This is different from other rodents that chew their faces and their backs.

A rabbit’s teeth grow longer, average 10-12 gm. per month, so rabbits need regular teeth grinding. By eating hay They also need fiber to drive food in the intestines.

Rabbits are small mammals. It has fur all over its body, short round tail and long ears compared to other animals. Which evolved to be used for listening to the sound as well And they also have a very good sense of smell.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

หนู

หนู เป็นสกุลของสัตว์ฟันแทะ ที่อยู่ในวงศ์ Muridae ใช้ชื่อสกุลว่า Rattus มีการกระจายพันธุ์อยู่ในซีกโลกที่เรียกว่า “โลกเก่า” อันได้แก่ ทวีปเอเชีย, ยุโรป และแอฟริกา

เป็นชื่อสามัญในภาษาไทยยังใช้รวมความถึงสัตว์ฟันแทะจำพวกอื่นที่อยู่ในสกุลอื่น หรือแม้แต่วงศ์อื่นได้ด้วย เช่น หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica), หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Niviventer hinpoon),

หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) หรือหนูตะเภา (Cavia porcellus) ที่อยู่ในวงศ์ Caviidae ได้ด้วย หากแต่หนูในสกุล Rattus และในวงศ์ Muridae นี้ เป็นหนูที่มนุษย์คุ้นเคยที่สุด 3 ชนิดที่สามารถพบได้ตามบ้านเรือนของมนุษย์

โดยการขุดค้นทางซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นฟันของหนูในแถบประเทศตะวันออกกลางที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พบว่า หนูได้คุกคามโดยเข้ามาอยู่ในชุมชนมนุษย์เพื่อคุ้ยหาอาหารตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 15,000 ปีมาแล้ว

ตัวเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 2–3 เดือน ในขณะที่ตัวผู้อายุ 3 เดือนขึ้นไป

หนู

Rat is a genus of rodents. Of the Muridae family, the family name Rattus is distributed in the “Old World” hemispheres of Asia, Europe and Africa.

This is a common Thai name, and is also used to refer to other rodents belonging to other genera. Or even other families such as Bandicota indica, Niviventer hinpoon, and

The Mus musculus, or the guinea pig (Cavia porcellus), can also be found in the Caviidae family, but the Rattus and Muridae are the three most familiar human rodents that can be found in the households of the Caviidae family. Human

By excavating fossils of rodents in the Middle Eastern countries bordering the Mediterranean Sea, rats have been found to have been in the human community to rummage for food since prehistoric times for at least 15,000. Years ago

Females enter puberty at 2–3 months of age, while males 3 months and older.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

หมี

หมี ตาและใบหูกลมเล็ก ริมฝีปากยื่นแยกห่างออกจากเหงือก สามารถยืนและเดินด้วยขาหลังได้ ประสาทการดมกลิ่นดีกว่าประสาทตาและหู กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร

หมีจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้มีการจำแนกหมีออกเป็นทั้งหมด 8 ชนิด (ไม่นับชนิดย่อย) โดยมีการกระจายพันธุ์ไปในทุกภูมิภาคของโลก ตั้งแต่ไซบีเรียหรือขั้วโลกเหนือ, ทวีปอเมริกาเหนือ, ทวีปอเมริกาใต้, เอเชียใต้, เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ หมีควาย ตัวใหญ่ ขนยาวดำ ที่อกมีขนสีขาวรูปง่าม พบได้ในป่าทั่วประเทศ และหมีหมาหรือหมีคน ตัวเล็กกว่าหมีควาย ขนสั้นดำ ที่อกมีขนสีขาวรูปคล้ายเกือกม้า พบได้ตั้งแต่คอคอดกระลงไป

หมีควายมีลำตัวอ้วนใหญ่ หัวมีขนาดใหญ่ ตาเล็กและหูกลม ขาอ้วนล่ำและหนา หางสั้น มีนิ้วเท้ายาวทั้งหมดห้านิ้ว กรงเล็บสั้น ขนตามลำตัวหยาบมีสีดำ

หมี

Bear Eyes and small round ears. Lips protruding from the gums. Able to stand and walk with hind legs The olfactory nerve better than the optic nerve. They can eat both plants and animals as food.

Bears are classified as large mammals. Currently, 8 bear species (excluding subspecies) have been identified, with distribution throughout all regions of the world. From Siberia or North Pole, North America, South America, South Asia, East Asia. And Southeast Asia

In Thailand, there are two species: a large black bear and a long-haired buffalo with a white-tusked breast.

They are found in forests all over the country. And bear dogs or bear people Smaller than a short, black buffalo bear with a white, horseshoe-shaped breast. Can be found from the isthmus, Kra down.

The buffalo bear has a large fat body. The head is large Small eyes and round ears Stout and thick legs, short tail, all five toes long, claws short, coarse body hair, black.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ไก่แจ้

ไก่แจ้ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมเป็นไก่ป่าที่มีความปราดเปรียว ขี้ระแวง เข้าใกล้ไม่ได้ แต่เพราะมีความสวยงาม น่ารัก และการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้เลี้ยงได้

เดิมทีชาวญี่ปุ่นได้นำไก่แจ้มาจากจีนตอนใต้เมื่อ พ.ศ. 2149 – 2179 จากนั้นได้มีการพัฒนาสายพันธุ์จนได้รูปทรงและสีสันที่สวยงาม ในเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้นำไก่แจ้จากแถบคาบสมุทรอินโดจีนไปผสมเพิ่มเติมอีกใช้เวลาในการคัดสายพันธุ์นับร้อยปี

จนไก่แจ้ญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันในแถบยุโรปที่มีการนิยมเลี้ยงไก่แจ้ก็เพราะว่า เมื่อสมัยโบราณชนชาติจีนมีการติดต่อซื้อขายกับชาวอังกฤษชาวจีนได้นำไก่แจ้ติดเรือสำเภาไปด้วย เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงแก้เหงาในเรือ

เมื่อพ่อค้าชาวอังกฤษเห็นเข้าก็เกิดความสนใจและได้นำไปเลี้ยงยังประเทศอังกฤษ ในตอนแรกก็มีการเลี้ยงกันเฉพาะพ่อค้าและชาวบ้านต่อมาพระนางวิคตอเรียเห็นเข้าและพอพระทัยจึงมีการนำเข้าไปเลี้ยงในพระราชวังเป็นครั้งแรก

ประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่แจ้มานานแล้ว แต่ไม่ได้สนใจในการพัฒนาสายพันธุ์อย่างจริงจังจนเมื่อประมาณ 20-30 ปี ที่ผ่านมานี้มีผู้ให้ความสนใจพัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้ให้เป็นไก่แจ้ที่มีลักษณะแบบสากลและสวยงาม

ไก่แจ้

ไก่แจ้

Bantam , native to the forests of Southeast Asia, was originally a wild fowl with an agile, skeptic approach. But because it is beautiful, cute and easy to raise Resulting in the development of the breed to be able to coexist with the aquarists.

Originally, the Japanese brought bantam from southern China between 2149 and 2179, then the breed was developed to create beautiful shapes and colors. Japan later incorporated more bantam chickens from the Indochina Peninsula, it took hundreds of years to breed.

Until the Japanese bantam is widely popular until now in Europe where bantam is popular because When ancient times the Chinese people traded with the British, the Chinese also brought the bantam to the brig. To be a pet to cure loneliness in the boat.

When a British merchant saw it, he became interested and brought it to England. At first, only merchants and villagers were feasted, and Victoria was later seen and pleased, so the palace was introduced for the first time.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส